POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI ALABASTER

Niniejsza polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających ze strony www znajdującej się pod adresem www.haloatopia.fundacja-alabaster.org, zwanej dalej „Stroną” lub „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Bezpieczeństwo Twoich danych oraz zapewnienie prywatności jest dla nas ważne, dlatego stosujemy się do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Alabaster z siedzibą
w Zalesiu Górnym, ul. Jasna 26, kod: 05-540, KRS: 0000364960, NIP: 1231225142, zwana dalej „Fundacją”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką prywatności, prosimy
o kontakt na adres: fundacja@fundacja-alabaster.org.

GROMADZENIE DANYCH, ICH OCHRONA I ZASADY ICH WYKORZYSTYWANIA

Dane osobowe użytkowników Strony są zbierane w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zarządzania Stroną. Najczęściej mogą to być pliki z logami, czyli Twój numer IP, nazwa sieciowa komputera (host), nazwa Twojego dostawcy internetu (na przykład Orange czy T-mobile), przeglądarka, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer, Safari, Opera lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie, oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania problemów technicznych lub jako informacje merytoryczne pozwalające na podwyższenie jakości publikowanych informacji (Google Analytics). Dane te są używane także w celach marketingowych, związanych z działalnością Fundacji lub w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania. Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem w czasie zbierania Twoich danych osobowych, jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

W przypadku działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia.

Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

W celu realizacji usług Fundacja korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawnia dane osobowe użytkowników Strony. Podmioty te są dostawcami usług IT lub telekomunikacyjnych. Do tych podmiotów należą też Google Analytics, Facebook i Instagram lub CallPage dostarczający usługę telefonii internetowej.

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów.

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego serwisu, którego administratorem jest Fundacja, skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: fundacja@fundacja-alabaster.org w tytule dopisując “naruszenie bezpieczeństwa informacji”.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z Użytkownikami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu Fundacji oraz utrzymaniu społeczności z nią związanej.

NEWSLETTER FUNDACJI

Newsletter Fundacji wysyłany jest z systemu MailChimp. Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (imię, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera Fundacji.

Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz skorzystać z newslettera. Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej.

Zapewniamy subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail z taką informacją na adres: fundacja@fundacja-alabaster.org.

ANKIETY, KONTAKT PRZEZ KANAŁY KOMUNIKACJI HALO! ATOPIA I DANE WRAŻLIW

Kontaktując się z nami lub z współpracującymi z nami ekspertami i osobami pełniącymi funkcję konsultantów Halo! ATOPIA, telefonicznie, mailowo lub przez czat, albo wypełniając ankietę przygotowaną przez Fundację, czasem możesz podać nam dane dotyczące Twojego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego. Takie informacje uznawane są za dane wrażliwe i zostały one zamieszczone w Art. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane zbierane przez nas w ten sposób możemy wykorzystać jedynie za Twoją pełną zgodą, w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub do wewnętrznych analiz związanych z działalnością Fundacji. Zebrane i poddane analizie w sposób zagregowany z innymi danymi użytkowników Strony, służą do opracowania rzeczywistych potrzeb i przygotowania usług na rzecz osób chorych.

Lekarze odpowiadający na Twoje pytania oraz będący autorami treści w serwisie są związani przyrzeczeniem lekarskim. Zobowiązuje ich to między innymi do nie nadużywania zaufania i dochowania tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego oraz do niesienia pomocy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny. Inni eksperci i konsultanci Halo! ATOPIA, podpisują z Fundacją umowę zawierającą obowiązek ochrony Twoich danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy. Rozmowy przez wszystkie kanały komunikacji używane w ramach Halo! ATOPIA mogą być nagrywane w celu podniesienia jakości rozmów, a także na wypadek, gdyby powstały niejasności wynikające z takiej rozmowy. W przypadku roszczeń użytkownika Serwisu, nagrania rozmów będą podstawą do rozwiązania problemu.

REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ

W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej możesz być zobowiązany do zarejestrowania się na Stronie. Podczas rejestracji możemy Cię zapytać o Twój adres email, imię, województwo, z którego pochodzisz oraz czy masz AZS lub czy AZS mają Twoje dzieci, a także o hasło jakiego będziesz używał na Stronie. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu i korzystania z jego funkcjonalności.

PLIKI COOKIE

Strona wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

Narzędzie do subskrypcji newslettera Fundacji wykorzystuje plik cookie do zapisania adresu e-mail w bazie adresatów newslettera. Jest ono niezbędne do skutecznego zapisania się na listę adresatów newslettera.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji. Nie będzie można między innymi tworzyć własnych kont i logować się do nich.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikom Strony przysługują następujące prawa: 

  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo do sprostowania danych – do usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz ich uzupełnienia lub aktualizacji;
  3. prawo do usunięcia danych – do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – do zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestania ich przechowywania;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  6. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  7. prawo do skargi – osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

  • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Fundacja Alabaster, ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne;
  • drogą e-mailową na adres: fundacja@fundacja-alabaster.org, 

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego ww. uprawnienia użytkownik chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie i jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, w oparciu o odpowiednie przepisy Komisji Europejskiej.

ZAKRES I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.haloatopia.fundacja-alabaster.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Data ostatniej wersji Polityki prywatności:
2022-06-01

Zespół Fundacja Alabaster, właściciela serwisu www.haloatopia.fundacja-alabaster.org

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij przycisk zgadzam się. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Skip to content